Paneliści

W panelach dyskusyjnych wezmą udział między innymi:


r. pr. Maciej Bobrowicz

Radca prawny, mediator gospodarczy, trzykrotny Prezes Krajowej Rady Radców. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, negocjacjach i mediacjach gospodarczych. Posiada certyfikat mediatora Time Limited Mediation Devon&Exeter Law Society oraz certyfikat Wirtschaftsmediator - Akademie fur Wirtschaftsmediation und Verhandlungsmanagement. B. prezes Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym działającym przy KIG. Współzałożyciel Centrum Mediacji przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.Członek Rady Ekspertów programu Obywatel i Prawo Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Członek-założyciel European Mediation Networking Initiative (EMNI). Odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Dwukrotnie uznany za jednego z najbardziej wpływowych polskich prawników w rankingu Dziennika-Gazety Prawnej.adw. Sylwia Gregorczyk-Abram

specjalizuje się w postępowaniach i sądowych, prawie cywilnym i karnym. Jest współtwórczynią inicjatywy obywatelskiej "Wolne Sądy" oraz członkinią zarządu Stowarzyszenia im. Profesora Zbigniewa Hołdy. Od kwietnia 2016 roku jest koordynatorką do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od wielu lat współpracuje w sposób stały z organizacjami i inicjatywami społecznymi, które podejmują próby przeprowadzania zmian systemowych oraz organizuje dla nich wsparcie finansowe. W swojej działalności pro bono realizuje misję wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. W 2016 została nagrodzona tytułem prawnika pro bono. W ramach KOS reprezentuje sędziów SN i NSA powyżej 65. roku życia w postępowaniach mających na celu zablokowanie usunięcie ich ze stanu czynnego na podstawie ustawy o SN z 2017 roku. Występuje także przed TSUE w postępowaniach wywołanych zadanymi przez SN pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi niezależności sądownictwa.adw. Maciej Gutowski

prof. zw. dr hab., profesor nauk prawnych, adwokat, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, Redaktor Naczelny „Palestry”, specjalizacja - prawo cywilne i handlowe, zatrudniony w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na stanowisku profesora zwyczajnego, autor ponad 200 prac naukowych i popularno-naukowych z dziedziny: prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, organizacji wymiaru sprawiedliwości i prawa konstytucyjnego, arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, LLM w dziedzinie International Business Law, laureat nagród dziennika Gazety Prawnej „Złote Paragrafy”, Forbesa, SDRP, Państwa i Prawa.Ewa Ivanova

dziennikarka Gazety Wyborczej, pisząca od ponad 10 lat o wymiarze sprawiedliwości, prawach człowieka, problematyce inwigilacji i jawności życia publicznego. Interesuje się tematyką antykorupcyjną i lobbingiem. Ostatnio zajmuje się także dziennikarstwem śledczym. Kiedyś pracowała w Rzeczpospolitej i Dzienniku Gazecie Prawnej. W 2016 r. została laureatką Złotej Wagi - nagrody Naczelnej Rady Adwokackiej. W 2018 r. nominowana do Grand Press- w dwóch kategoriach: News oraz Dziennikarstwo specjalistyczne.prof. Andrzej Jakubecki

prof. dr hab., pracuje w UMCS w Lublinie od 1980 r., obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego. Od 2002 r. pełni funkcję kierownika tej Katedry. W latach 1999-2002 członek Zespołu Problemowego Postępowania Upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej RP przy Ministrze Sprawiedliwości. Od 2002 do 2015 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej. Jest członkiem i Prezesem Zarządu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych z siedzibą w Krakowie. Autor ponad 120 publikacji z zakresu postępowania cywilnego, prawa upadłościowego oraz prawa handlowego.adw. Piotr Kardas

adwokat, prof. zw. dr hab., Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Kierownik Zakładu Prawa Karnego Porównawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta, Członek Komisji Nauk Prawych Polskiej Akademii Umiejętności, Członek Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, Przewodniczący Prezydium Komitetu Redakcyjnego „Palestry”, Przewodniczący Rady Naukowej OBA, Członek Komitetu Nauk Prawnych Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący polskiej delegacji w CCBE, autor i współautor ponad 430 publikacji naukowych (książek, artykułów, glos, komentarzy i tekstów publicystycznych), laureat I nagrody Państwa i Prawa za najlepszą rozprawę habilitacyjną w 2001 r., wyróżniony nagrodą za najbardziej przydatną książkę prawniczą w 2011 r. Laureat Nagrody dziennika Gazety Prawnej „Złote Paragrafy”.r. pr. Karolina Kędziora

Radczyni prawna, prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego (www.ptpa.org.pl). Certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna oraz trenerka Programu Human Rights Education for Legal Professionals Rady Europy. Współautorka m.in. książki „Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu” oraz Komentarza do Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania. W latach 2003-2006 prawniczka programu „Działania prawne w interesie publicznym” Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Nominowana do nagrody Profesjonaliści Forbesa 2013. Od 2016 r. członkini Komisji Prawa Człowieka przy KRRP. W 2018 r. laureatka nagród – I wyróżnienie w konkursie „Prawnik Pro Bono 2017” organizowanym przez Centrum Pro bono i Tygodnik Rzeczpospolita, oraz „Złotego Paragrafu dla najlepszego Radcy Prawnego 2017” Dziennika Gazeta Prawna.


sędzia Krystian Markiewicz

prof. UŚ dr hab., Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” oraz Prezes Oddziału Śląskiego tego Stowarzyszenia.
Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, profesor Uniwersytetu Śląskiego, pracownik naukowy w Katedrze Postępowania Cywilnego WPIA UŚ, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa postępowania cywilnego i ustrojowego, były stały członek zespołu problemowego ds. postępowania cywilnego przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, redaktor naczelny Kwartalnika IUSTITIA, członek kolegiów redakcyjnych Polski Proces Cywilny, ADR. Arbitraż i Mediacja


r. pr. Marcin Matczak

dr hab., prof. UW, specjalista w zakresie filozofii prawa, teorii interpretacji prawniczej i sądowego stosowania prawa, radca prawny.Leszek Mellibruda

Psycholog społeczny i biznesu, autor 80 publikacji naukowych i ponad 250 publikacji popularnonaukowych.
Posiada bogate doświadczenie zawodowe, aktywnie uczestniczył w 40 zjazdach i kongresach naukowych. Przez 6 lat był wykładowcą w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Projekt IKAR). W 2011/2012 był Doradcą Ministra Edukacji Narodowej. Współpracował z Krajową Radą Radców Prawnych (doradca Prezydium) i Krajową Radą Komorniczą (doradca Prezesa, współpraca z Rzecznikami Izb Komorniczych). Odbył studia podyplomowe m.in. w Baltimore w USA. Jest konsultantem Europejskiego Forum Przedsiębiorczości i ekspertem Klubu Integracji Europejskiej. Od 2014 do 2017 r visiting professor Center for Advanced Studies (wykładowca psychologii dla doktorantów Politechniki Warszawskiej).adw. Marek Mikołajczyk

absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikację sędziowską zakończoną egzaminem sędziowskim w Sądzie Wojewódzkim w Szczecinie w roku 1978, a następnie rozpoczął aplikację adwokacką w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej, zakończoną egzaminem adwokackim.. Od roku 1983 adwokat w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej. Początkowo w Zespole Adwokackim nr 2 w Szczecinie, a od roku 1989 rozpoczął indywidualną praktykę adwokacką. Od 1999 r. wspólnik w spółce Mikołajczyk Cieślik Adwokaci i Radcowie Prawni w Szczecinie. Od roku 1986 w strukturach samorządu adwokackiego, najpierw jako sekretarz i wicedziekan ORA w Szczecinie, zaś w latach 1998 -2004 i w latach 2010-2013 - Dziekan Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Wieloletni członek NRA, również aktualnie. Doradca Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Komisji Etyki przy NRA. Preferowana dyscyplina działalności zawodowej- obrony w sprawach karnych.


prok. Jarosław Onyszczuk

członek zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia”, prokurator byłej Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie przeniesiony na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów, wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Uniwersytet Warszawski oraz szkoleniach organizowanych przez samorządy prawnicze, autor publikacji z zakresu prawa, ustroju prokuratury oraz historii, były współpracownik oraz recenzent Kwartalnika KSSiP.


adw. Mikołaj Pietrzak

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Były przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA. W 2016 r. powołany przez Sekretarza Generalnego ONZ w skład Rady Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz pomocy ofiarom tortur, której przewodniczy od 2018 r. Laureat nagrody im. E. Wende oraz nagrody Human Rights Award CCBE.
Członek międzynarodowych prawniczych organizacji tj.: European Criminal Bar Association, National Association of Criminal Defense Lawyers w Stanach Zjednoczonych oraz Legal Experts Advisory Panel stworzonego w ramach organizacji Fair Trials International. Jest członkiem Doughty Street Chambers z siedzibą w Londynie, członkiem samorządu adwokackiego przy Międzynarodowym Trybunale Karnym oraz członkiem rady społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Koordynował program „Prawa człowieka a rozliczenia z przeszłością” prowadzony przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Jest jednym z założycieli oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy.


r.pr. Rafał Stankiewicz

dr hab., profesor uczelni, kierownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP; wicedziekan OIRP w Warszawie. Członek Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej. Profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek European Law Institute w Wiedniu; członek Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych przy Wydziale Zarządzania UW; członek Rady Programowej Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego; wiceprezes Fundacji Ochrony Konkurencji i Regulacji Sektorowej „Ius Publicum”. Autor ok. 190 publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Współautor komentarzy prawniczych, w tym komentarzy do ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i innych.


Franciszek Sterczewski

Aktywista. Animator kultury miejskiej. Z wykształcenia architekt. Inicjator poznańskiego Łańcucha Światła. Kurator wydarzeń związanych z architekturą i stały współpracownik m.in. festiwalu MIASTOmovie, Short Waves Festival i Malta Festival. Organizator akcji, takich jak Piknik na Placu Wolności, Pstryk, Pogrzeb Zimy, czy Parking Day, które poza funkcją rekreacyjną pełnią rolę komentarza do stanu społeczno-urbanistycznej tkanki miasta. Koordynator kampanii edukacyjno-informacyjnej poznańskiego Parku Kulturowego. Koordynator ds. Strategii Komunikacji Międzynarodowych Targów Poznańskich, czyli w praktyce jednostka z misją otwierania Targów na miasto.


adw. Jacek Trela

prezes Naczelnej Rady Adwokackiej (od listopada 2016 r.). Jest warszawskim adwokatem praktykującym od 1986 r. Niemal od początku drogi zawodowej jest silnie zaangażowany w działalność samorządu adwokackiego. Przez dwie kadencje pełnił funkcję wiceprezesa NRA (2010-2013 i 2013-2016). W latach 2001-2007 był dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Od 2010 roku reprezentuje Naczelną Radę Adwokacką w pracach legislacyjnych w parlamencie. Od 2017 roku jest przewodniczącym Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych. W 2006 r. został uhonorowany odznaką samorządową „Adwokatura Zasłużonym”. W 2017 roku z rąk przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa – SSN Dariusza Zawistowskiego adw. Jacek Trela odebrał medal „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”.


Sędzia Igor Tuleya

sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie VIII Wydziału Karnego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1996 r. orzeka w sprawach karnych. Autor publikacji z zakresu prawa karnego. Prowadzi ze studentami i aplikantami zajęcia z procedury karnej. Członek SSP „Iustitia”; Laureat Obywatelski Honorowej Odznaki Iustitii.


sędzia Marcin Walasik

Dr hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, sędzia sądu rejonowego, członek komitetu redakcyjnego kwartalnika „Polski Proces Cywilny”, członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych oraz Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa procesowego cywilnego.


r.pr. Mateusz Woiński

Doktor nauk prawnych w dyscyplinie prawo; stopień naukowy nadany przez Radę Naukową Instytutu Prawa Karnego WPiA UW w 2013 na podstawie pracy “Prawnokarne aspekty zwalczania rasizmu i ksenofobii a wolność słowa” (z wyróżnieniem). Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.
Wykonuje zawód radcy prawnego. Członek i delegat na zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, członek Komisji ds. Aplikacji i wykładowca w tej Izbie. Absolwent aplikacji prokuratorskiej. Pracował jako specjalista w II Zespole Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
Ekspert z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz postępowań dotyczących odpowiedzialności zawodowej (korporacyjnej).


r. pr. Jarosław Zagrodnik

Dr hab. Prof. UŚ; pracownik naukowy w Katedrze Prawa Karnego Procesowego WPiA Uniwersytetu Śląskiego; współredaktor naczelny rocznika „Problemy Prawa Karnego”; przewodniczący Zespołu ds. Jakości Kształcenia WPiA Uniwersytetu Śląskiego; Kierownik Studiów Prawo Niestacjonarne i Przedsiębiorczość; autor lub współautor kilkudziesięciu opracowań, w tym komentarzy i podręczników z zakresu prawa karnego procesowego oraz prawa i procesu karnego skarbowego, autor Metodyki pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych i karnych skarbowych; ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych z zakresu prawa karnego procesowego, prawa i procesu karnego skarbowego oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.


sędzia Dorota Zabłudowska

W służbie sędziowskiej od 2002 r., najpierw jako asesor, później sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku (poprzednio Sądu Rejonowego w Gdańsku). Absolwentka studiów podyplomowych "Prawo karne gospodarcze". Zaangażowana w edukację prawną młodzieży i dorosłych, koordynator ds. współpracy ze szkołami. Autorka publikacji prasowych, m. in. w "Rzeczpospolitej" i "Kwartalniku Iustitia". Swoimi działaniami przybliża sąd do obywatela. Od 2018 r. Wiceprezes Oddziału Gdańskiego SSP „Iustitia”, od 2019 r. rzecznik prasowy Oddziału. Laureatka Honorowej Odznaki Iustitii 2019.


sędzia Urszula Żółtak

doktor nauk prawnych, Wiceprezes Warszawskiego Oddziału SSP Iustitia, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, orzeka od 2015 r. w Wydziale Cywilnym. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, Politologii na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz British and European Law Studies (Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego) University of Cambridge we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UW, gdzie uzyskała tytuł doktora nauk prawnych. Przed ukończeniem aplikacji sądowej przez wiele lat zajmowała się legislacją i stosowaniem prawa w MPiPS. Aktywnie uczestniczy w projekcie „Sędziowie przeciw mowie nienawiści” zainicjowanym przez SSP Iustitia we współpracy z Uniwersytetem SWPS, Centrum Badań nad Uprzedzeniami oraz Helsińską Fundacją Praw Człowieka.