Paneliści

W panelach dyskusyjnych wezmą udział między innymi:


sędzia Olimpia Barańska-Małuszek

sędzia w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim, Prezes Oddziału Gorzowskiego SSP Iustitia. Absolwentka UAM w Poznaniu, studiów podyplomowych SGH w Warszawie. Wykładowca w WSB w Gorzowie Wielkopolskim na kierunku- mediacje. Posiada doświadczenie zawodowe w sprawach zamówień publicznych, gospodarczych i z zakresu prawa pracy w przedsiębiorstwie. Sędzia z 12 letnim stażem specjalizująca się w prawie cywilnym oraz z doświadczeniem w sprawach gospodarczych i upadłościowych.adw. Katarzyna Bilewska

dr hab., członkini Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie od roku 2010. W latach 2013-2016 była przewodniczącą komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury przy NRA.
Jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje Praktyką Sporów Korporacyjnych w warszawskim biurze kancelarii Dentons. Doradza bankom, funduszom inwestycyjnym i inwestorom w sporach na etapie przedsądowym, a także reprezentuje ich w postępowaniach sądowych dotyczących kwestionowania uchwał organów spółek, sporów pomiędzy wspólnikami, jak również pomiędzy wspólnikami i spółką.
Autorka ponad 150 publikacji z zakresu prawa cywilnego, europejskiego i prawa spółek. Współautorka (razem z prof. Aleksandrem Chłopeckim) podręcznika akademickiego do prawa handlowego (Prawo handlowe, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017, wydanie drugie).
Rekomendowana przez ranking The Legal 500 EMEA, 2016 w kategorii „Rozwiązywanie sporów”. Znalazła się również w czołówce rankingu Dziennika Gazety Prawnej i LexisNexis – „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2012”.sędzia Grzegorz Borkowski

doktor nauk prawnych, Szef Biura Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, autor i redaktor kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony praw człowieka, etyki zawodów prawniczych, postępowania cywilnego i ustroju organów ochrony prawnej, były Przewodniczący Rady Konsultacyjnej HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) przy Radzie Europy, członek Komisji Prawnej Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Lublinie, Towarzystwa Naukowego KUL oraz Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy, był ekspertem Rady Europy (w zakresie reformy wymiaru sprawiedliwości m. in. w Gruzji, Albanii, Serbii i na Ukrainie), jak również UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute) , EJTN (European Judicial Training Network), ERA (Europaische Rechtsakademie) oraz USAID na Ukrainie; do 2016 r. członek Rady Programowej Wojskowego Przeglądu Prawniczego


adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska

Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, przewodnicząca Zespołu ds. kobiet przy NRA oraz przewodnicza Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy ORA w Warszawie, współzałożycielka i wiceprzewodnicząca sekcji Prawa i Postępowania Karnego przy ORA w Warszawie.
Przez wiele lat była sędzią Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie i jego wiceprezesem. Jest również wykładowczynią Działu Szkolenia Aplikantów Adwokackich z zakresu prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego oraz zasad etyki i wykonywania zawodu izby warszawskiej.
Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyła również studia doktorskie w ramach Katedry Prawa Karnego. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką, specjalizuje się w prawie karnym. Posiada również doświadczenie w sprawach, dla których właściwe rzeczowo są sądy wojskowe.


adw. Maciej Gutowski

adwokat, profesor nauk prawnych, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, profesor zwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego UAM w Poznaniu, autor ok. stu pięćdziesięciu publikacji z dziedziny prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, organizacji wymiaru sprawiedliwości i prawa konstytucyjnego, Rzecznik Dyscyplinarny d/s nauczycieli akademickich UAM w Poznaniu, Członek Naczelnej Rady Adwokackiej, Przewodniczący Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej, Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego „Palestry”, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.


r. pr. Cezary Jezierski

Jest radcą prawnym z ponad 20 letnim stażem. Doradza klientom w sporach z zakresu prawa handlowego, cywilnego i prawa budowlanego. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi i Sądem Najwyższym. Specjalizuje się w mediacjach gospodarczych i mediacjach na rynku finansowym. Prowadzi zajęcia z negocjacji i mediacji dla aplikantów radcowskich. Wspiera wdrażanie postępowania mediacyjnego na rynku finansowym, jako alternatywy dla sporów sądowych. Uczestniczy w licznych konferencjach i wydarzeniach poświęconych problematyce ADR.
Jest czynnym mediatorem Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie, Ośrodka Mediacji przy OIRP w Warszawie, Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF. Pełni funkcję Prezesa CMG w Olsztynie i Dyrektora Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP.


adw. Piotr Kardas

prof. dr hab. , Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Od 1990 roku nieprzerwanie związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Kierownik Zakładu Prawa Karnego Porównawczego UJ. W 2014 roku uzyskał tytuł profesora nauk prawnych.
Autor ponad 250 publikacji dotyczących problematyki prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego, konstytucyjnych podstaw odpowiedzialności karnej, teorii prawa, organizacji wymiaru sprawiedliwości, problematyki harmonizacji i unifikacji prawa karnego w ramach struktur europejskich, prawa karnego międzynarodowego, etyki i deontologii zawodowej prawników.
Od lat 90-tych zaangażowany w prace legislacyjne związane z reformą prawa karnego i prawa karnego skarbowego. Od 2005 r. jest arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, zaś od 2008 arbitrem w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Od 2001 r. łączy działalność naukowo-dydaktyczną z praktycznym wykonywaniem zawodu adwokata. Członek Komisji Nauk Prawych PAU oraz Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, członek Kolegium Redakcyjnego „Palestry” oraz Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Laureat nagrody Dziennika Gazety Prawnej „Złote Paragrafy”.


r.pr. Leszek Korczak

Wiceprezes KIRP. Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu od 2013 r.
Wspólnik prowadzący wraz adwokatem Kancelarię Prawną we Wrocławiu specjalizującą się w obsłudze podmiotów gospodarczych.
 Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończył aplikacje radcowską we Wrocławiu w latach 1996 - 1999 r. 
Radca prawny z 17 letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego oraz zamówień publicznych. Wykładowca na aplikacji radcowskiej z zakresu zasad etyki radcowskiej. Współautor Komentarza do Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.


adw. Andrzej Kubas

dr hab. prof. UJ, Jest profesorem Uniwersytetu  Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Cywilnego. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
Jest senior partnerem w krakowskiej kancelarii adwokackiej Kubas, Kos, Gałkowski. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz transgranicznych postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Zarówno Pan Mecenas jak i kancelaria byli wielokrotnie wyróżniani przez prestiżowe brytyjskie wydawnictwa jako liderzy w tych dziedzinach.
Był wiceprezesem Naczelnej Rady Adwokackiej (1998-2004) oraz wicedziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie (1986-1989) wcześniej pełnił również funkcję rzecznika dyscyplinarnego ORA w Krakowie. Przez wiele lat reprezentował polską Adwokaturę na arenie międzynarodowej. Był ekspertem Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w zakresie projektu ustawy  o dochodzeniu roszczeń zbiorowych oraz członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.
W 2012 r. otrzymał nagrodę Dziennika Gazety Prawnej „Złoty Paragraf” za pionierską pracę w wytaczaniu pozwów zbiorowych. 


sędzia Krystian Markiewicz

prof. UŚ dr hab., Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” oraz Prezes Oddziału Śląskiego tego Stowarzyszenia.
Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, profesor Uniwersytetu Śląskiego, pracownik naukowy w Katedrze Postępowania Cywilnego WPIA UŚ, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa postępowania cywilnego i ustrojowego, były stały członek zespołu problemowego ds. postępowania cywilnego przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, redaktor naczelny Kwartalnika IUSTITIA, członek kolegiów redakcyjnych Polski Proces Cywilny, ADR. Arbitraż i Mediacja


r.pr. Ryszard Ostrowski

Partner kancelarii radców Lexus Consulting spółka partnerska w Żorach Dziekan OIRP Katowice od 2013.Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych od 2016 r. Specjalizacja  w pracy samorządu: etyka i wykonywanie zawodu przez radców prawnych, nadzór nad pracą KEiWZ KRRP.
Zawodowo specjalizuje się w prawie samorządowym, gospodarczym, rodzinnym. Przewodniczący Sejmiku województwa śląskiego I kadencji.
Poseł na Sejm 1997-2001.


r.pr. Wojciech Popiołek

Prof. dr hab. ,radca prawny, profesor zwyczajny nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na WPIA UŚ, autor stu kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i prawa prywatnego międzynarodowego, członek sekcji śląskiej Komitetu Nauk Prawnych PAN oraz stacji naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach, były członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, jest członkiem komitetów redakcyjnych: „Rejent”; „Przegląd Prawa Handlowego”, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”, jest arbitrem kilku sądów, w tym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej i członkiem Rady Arbitrażowej tego Sądu, Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ICC International Court of Arbitration w Paryżu. Członek Komitetu Zarządzającego UNIDROIT.


Jerzy Stuhr

aktor teatralny i filmowy, reżyser teatralny i filmowy, scenarzysta, juror w wielu międzynarodowych festiwalach filmowych, pedagog, autor 6 książek. Nagradzany wielokrotnie jako aktor i reżyser na festiwalach krajowych i zagranicznych, uhonorowany wieloma europejskimi i polskimi nagrodami za całokształt twórczości; od 1998 roku członek Europejskiej Akademii Filmowej.
Urodzony w Krakowie, ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim (1970) oraz Wydział Aktorski w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie (1972). Wieloletni pedagog i profesor (od 1994) oraz rektor Krakowskiej PWST (1990-1997 oraz 2002-2008), wykładał też na Wydziale Radia i Telewizji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (1999-2013), którego otrzymał tytuł honoris causa w r. 2007; od 1980 wykładał we Włoszech na uczelniach włoskich, tamże grał i reżyserował w teatrach włoskich, także grał w filmach włoskich; od roku 1972 stworzył przez lata wiele wspaniałych ról w teatrach krakowskich ( Teatr Stary oraz Teatr Ludowy w Nowej Hucie) i warszawskim (Teatr Polonia, z którym jest teraz od lat związany) gdzie także wyreżyserował wiele spektakli; wiele lat grał i reżyserował w Teatrze Telewizji, niezrównany w dubbingach. Twórca wielokrotnie nagrodzonych 7 filmów: „Spis cudzołożnic”(1994), „Historie miłosne” (1997) „Tydzień z życia mężczyzny” (1999), „Duże Zwierzę” (2000), „Pogoda na jutro”(2003), „Korowód” ( 2007), oraz ostatniego „Obywatel” ( 2013).


sędzia Adam Strzembosz

Prof. dr hab., Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, profesor nauk prawnych, wiceminister sprawiedliwości (1989–1990), pierwszy prezes Sądu Najwyższego i przewodniczący Trybunału Stanu (1990–1998), Kawaler Orderu Orła Białego, odznaczony orderem Krzyżem Wielkim Świętego Grzegorza Wielkiego.
W latach 80. uczestniczył w pracach Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności. Jednocześnie współpracował z podziemnymi strukturami „Solidarności”. Podczas obrad Okrągłego Stołu został współprzewodniczącym podzespołu ds. prawa i sądów, a następnie pełnił funkcję przewodniczącego komisji prawa i sprawiedliwości Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie.


r. pr. Anna Zalesińska

Wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim. Stopień doktora uzyskała w 2015 r.
Radca prawny zatrudniony w Zespole Radców Prawnych Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.
Specjalizuje się w procedurze cywilnej oraz prawie nowych technologii. Autorka licznych publikacji z zakresu informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. Prelegentka na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych poświęconych tematyce ICT Law. Członek Rady OIRP Wrocław.


adw. Andrzej Zwara

W latach 2010-2016 był prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej. Obecnie jest prezesem Ośrodka Badawczego Adwokatury im. Witolda Bayera oraz członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej.
Jest partnerem w kancelarii Głuchowski, Siemiątkowski, Zwara. Obszary praktyki Pana Mecenasa to energetyka, inwestycje i nieruchomości, partnerstwo publiczno-prywatne, postępowanie administracyjne i prawo ochrony środowiska.
Do roku 1996 był pracownikiem naukowym Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego i prowadził zajęcia w Katedrze Prawa Administracyjnego. W samorządzie adwokackim działa nieprzerwanie od 2001 roku: był członkiem ORA w Gdańsku (2001-2004), członkiem Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej (2004-2007) oraz członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej (2007-2010).