Program Kongresu

8.30 - 10.00

Rejestracja 

10.00

Rozpoczęcie Kongresu Prawników Polskich 

10.15 - 11.15

Wystąpienia 

11.15 - 12.10

Panel nr 1:

niezależny sąd jako gwarant praw i wolności obywatela 

W ramach tego panelu podjęte zostaną zagadnienia:
- po co ludziom są sądy
- co decyduje o tym, że sąd jest sądem. Istota niezależności i niezawisłości władzy sądowniczej 
- jakie są obecnie zagrożenia dla niezależności i niezawisłości sądów, jako gwaranta praw i wolności obywatela
- jakie są obowiązki sądu względem obywatela związane z niezawisłością sędziowską

12.10 - 12.30

przerwa kawowa 

12.30 - 13.25

Panel nr 2:

 profesjonalny pełnomocnik gwarantem realizacji praw jednostki 

W ramach tego panelu podjęte zostaną zagadnienia:
- rola pełnomocnika w sprawach roszczeń obywateli;
- znaczenie tajemnicy adwokackiej i radcowskiej dla ochrony praw obywateli;
- relacja: pełnomocnik – sąd;
- rola pełnomocnika w sformalizowanym postępowaniu sądowym;
- znaczenie samorządowego sądownictwa dyscyplinarnego;
- znaczenie samorządów zawodowych dla ochrony praw obywateli.

13.25 - 14:20

Panel nr 3:

dostęp do wymiaru sprawiedliwości jako podstawowe prawo człowieka


W trakcie panelu poruszone zostaną m.in. tematy:
- pomoc prawna dla ubogich. Czy powinna zawierać kryterium dochodowe?
- opłata sądowa. Czy winna być obniżona jako wpływająca na dostęp do wymiaru sprawiedliwości?>
- mediacja. Czy powinna być obowiązkowa w niektórych spornych rodzajach spraw rodzinnych?
- posiedzenia informacyjne o mediacji. Czy powinny być obowiązkowe w sprawach, w których strony nie mają pełnomocnika i mediatorzy winni otrzymywać za nie wynagrodzenie, którego dziś nie otrzymują?
- czy w programie studiów powinna pojawić się mediacja?

14.20 - 15.20

Przerwa lunchowa 


15.20 - 17.20

Dyskusja

17.20

Zakończenie Kongresu Prawników Polskich

Tezy będące wynikiem prac zespołu merytorycznego, w którego skład wchodzą przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, zostały opublikowane w dziale Aktualności.