Regulamin

Regulamin dla Uczestników II Kongresu Prawników Polskich 2019 („Regulamin”)

§ 1. Postanowienia ogólne
1. II Kongres Prawników Polskich 2019 („Kongres”) odbędzie się w dniu 1.06.2019 r. w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w obiekcie kongresowo-wystawienniczym Poznań Congress Center („PCC”), ul. Głogowska 10, 60-734 Poznań. 1.
2. Głównym Organizatorem Kongresu („Główny Organizator”) przygotowującym od strony merytorycznej oraz koordynującym i nadzorującym przygotowania i przebieg Kongresu są:
1) Krajowa Izba Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, al. Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa, NIP 526-10-43-011 („KIRP”),
2) Naczelna Rada Adwokacka z siedzibą w Warszawie, ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa, NIP 526-00-34-369 („NRA”),
3) Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, NIP 527-128-54-83, KRS 90038,
3. Organizatorem Technicznym Kongresu („Organizator Techniczny”), odpowiedzialnym m.in. za rejestrację i obsługę Uczestników Kongresu, jest właściciel PCC – Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, KRS 202703, REGON 004870933, NIP 777-00-00-488 („MTP”).
4. Uczestnikami Kongresu („Uczestnicy”) mogą być: radcy prawni, adwokaci, sędziowie, prokuratorzy, notariusze oraz aplikanci przygotowujący się do wykonywania tych zawodów, a także, w zakresie wskazanym w Regulaminie, studenci prawa. . Przedstawiciele innych zawodów mogą być uczestnikami Kongresu na zaproszenie jednego z Głównych Organizatorów. Organizator Techniczny jest uprawniony do weryfikacji przynależności zawodowej Uczestnika.
5. Dane kontaktowe Organizatora Technicznego, właściwe do kontaktu Uczestników w związku z wszelkimi sprawami związanymi z Kongresem:
1) adres do korespondencji: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., Kancelaria, ul. Głogowska 10, 60-734 Poznań;
2) adres poczty elektronicznej: malgorzata.ostanska@grupamtp.pl
6. W ramach Kongresu odbędą się panele dyskusyjne, zgodnie z programem Kongresu („Program”), dostępnym na stronie internetowej Kongresu pod adresem: www.kongresprawnikow.info będącej oficjalnym serwisem internetowym Kongresu („Serwis Internetowy”). Główny Organizator jest uprawniony do zmiany Programu Kongresu.

§ 2. Uczestnictwo w Konferencji
1. Liczba miejsc uczestnictwa w Kongresie jest ograniczona. Liczba miejsc przeznaczonych dla studentów prawa wynosi 83.
2. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest spełnienie łącznie następujących warunków:
1) spełnienie przesłanek wskazanych w § 1 ust. 4,
2) wypełnienie zgłoszenia on-line dostępnego w Serwisie Internetowym w terminie do dnia 27.05.2019 r. lub do wyczerpania miejsc uczestnictwa w Kongresie
3) dokonanie opłaty za uczestnictwo w Kongresie, o której mowa w § 3, w sposób wskazany w Serwisie Internetowym.
3. Organizator Techniczny jest uprawniony do wydłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
4. Dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, w tym udzielenie zgody, o której mowa w § 7 ust. 8 Regulaminu, oraz Regulaminów dot. korzystania z PCC, dostępnych na stronie internetowej Organizatora Technicznego pod adresem: www.mtp.pl/pl/usługi/regulaminy
5. Brak uregulowania opłaty za uczestnictwo w Kongresie w terminie 3 dni od dnia wypełnienia zgłoszenia on-line, o którym mowa w ust. 1, upoważnia Organizatora Technicznego do anulowania dokonanego zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie. Za dzień uregulowania opłaty za uczestnictwo w Kongresie uznaje się datę uznania rachunku bankowego Organizatora Technicznego.
6. Przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa przez Organizatora Technicznego zostanie potwierdzone drogą mailową.
7. Otrzymanie przez Organizatora Technicznego opłaty zostanie potwierdzone wystawieniem faktury przez Organizatora Technicznego, która zostanie przesłana Uczestnikowi drogą mailową.
8. Przesłanie przez Organizatora Technicznego potwierdzenia uczestnictwa w Kongresie stanowi zawarcie umowy z Uczestnikiem.

§ 3. Opłaty za uczestnictwo w Konferencji
1. Podstawowa opłata za udział w Kongresie wynosi 170,00 zł brutto. Opłata za udział w Kongresie dla studentów prawa wynosi 50,00 zł brutto.
2. Cena wskazana w ust. 1 obejmuje m.in.:
1) udział we wszystkich panelach dyskusyjnych wskazanych w Programie,
2) spersonalizowany „identyfikator II Kongresu Prawników Polskich 2019” umożliwiający otwarty dostęp do wszystkich paneli dyskusyjnych oraz do korzystania z oferty serwowanej podczas „przerw kawowych”
3) materiały informacyjne dotyczące Kongresu
4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w miejscu Kongresu, na czas jego trwania
3. Uczestnik dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie w trybie przewidzianym w § 2 Regulaminu, może dodatkowo wykupić lunch w cenie 37,00 zł brutto.
4. Koszty podróży, przejazdów, pobytu etc. Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

§ 4. Rezygnacja z udziału w Konferencji
1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kongresie.
2. W celu wykonania prawa do rezygnacji, Uczestnik składa organizatorowi oświadczenie o rezygnacji na piśmie lub drogą mailową.
3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kongresie, zgłoszonej do dnia 15 maja 2019r. Organizator Techniczny zwróci Uczestnikowi równowartość opłaty dokonanej za uczestnictwo w Kongresie.
4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kongresie, zgłoszonej po dniu 15 maja 2019 roku, Organizator Techniczny nie zwraca Uczestnikowi opłaty dokonanej za uczestnictwo w Kongresie.

§ 5. Reklamacje
Wszelkie reklamacje Uczestników Kongresu powinny być zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym, na adres do korespondencji Organizatora Technicznego, wskazany w § 1 ust. 5 Regulaminu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Kongresu.

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Główny Organizator, tj. działające wspólnie jako współadministratorzy: Krajowa Izba Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA. Jako Organizator Techniczny, administratorem jest również MTP.
1. Z Administratorem można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
a. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres któregokolwiek z administratorów,
b. elektronicznie, przesyłając korespondencję na adres administratora, odpowiednio: iod@kirp.pl, iod@nra.pl, biuro@iustitia.pl, iod@grupamtp.pl.
2. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016,p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
3. Dane osobowe podane w zgłoszeniu uczestnictwa/rejestracji on-line będą przetwarzane w celu i zakresie związanymi z organizacją Kongresu. Podstawę przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Technicznego oraz Głównego Organizatora stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Kongresie oraz przyjęcie przez Organizatora zgłoszenia i opłaty za uczestnictwo stanowi zawarcie umowy). Organizatorzy mogą również przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń pozostających w związku z organizowaną Konferencją, co stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń lub czynów karalnych.
4. Podstawę przetwarzania danych osobowych dla, działających indywidualnie: KIRP lub NRA, stanowi również art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jeśli w związku z uczestnictwem w Kongresie zostaną naliczone punkty edukacyjne – w zakresie, w jakim właściwy administrator zobowiązany jest prowadzić ich ewidencję.
5. Jeżeli Uczestnik wyraził zgodę, o której jest mowa w § 7 ust. 8, dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu/celów, na które wyrażono zgodę, do momentu wycofania zgody przez Uczestnika. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. Dane Uczestników mogą być udostępnione przez administratora podmiotom działającym na zlecenie i w imieniu administratora (np. firmom obsługi technicznej). W przypadku udzielenia zgody, o której mowa w §7 ust. 8, dane w zakresie wizerunku zostaną udostępnione nieograniczonej liczbie odbiorców poprzez upublicznienie w sposób określony w treści zgody.
7. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, z zastrzeżeniem ujawnienia, o którym mowa w §7 ust. 8.
8. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) prawo do przenoszenia danych, f) sprzeciwu oraz g) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez skierowanie pisemnego żądania w sposób wskazany w ust.1.
10. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez któregokolwiek z administratorów.

§ 7. Postanowienia końcowe
1. W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Głównego Organizatora lub Organizatora Technicznego, Organizator Techniczny niezwłocznie zwróci równowartość opłat wpłaconych przez Uczestników na wskazane przez nich rachunki bankowe.
2. W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Głównego Organizatora lub Organizatora Technicznego z powodu siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Kongresie.
3. W trakcie trwania Kongresu Uczestnik zobowiązany jest do zachowania wysokiej kultury osobistej, przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz stosowania się do poleceń Głównego Organizatora lub Organizatora Technicznego
4. Główny Organizator oraz Organizator Techniczny nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione przez Uczestników w miejscu Kongresu.
5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Kongresem.
6. Główny Organizator oraz Organizator Techniczny jest uprawniony do utrwalania przebiegu Kongresu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
7. W oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) zezwolenia nie wymaga:
1) rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza,
 tak utrwalone wizerunki Uczestników Kongresu mogą zostać rozpowszechnione w postaci zdjęć lub filmów.
8. Niezależnie od postanowienia wskazanego w ust. 7, Uczestnik, w trakcie zgłoszenia udziału w Kongresie, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video oraz udzielenie Głównemu Organizatorowi oraz Organizatorowi Technicznemu niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodpłatnej zgody na wykorzystywanie wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w Kongresie w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych związanych z Kongresem lub działalnością MTP w następującym zakresie:
1) utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
2) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
3) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
4) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
5) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, portalach społecznościowych,
6) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.
9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
10. Dla rozstrzygania ewentualnych sporów z zagranicznymi uczestnikami targów przyjmuje się, jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim, a prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo polskie.
11. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Uczestnikiem Kongresu a Głównym Organizatorem lub Organizatorem Technicznym, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby danego Organizatora.
12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia w Serwisie Internetowym.
13. Główny Organizator lub Organizator Techniczny mają prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane w Serwisie Internetowym.